Υπηρεσίες | Globitel 
 

Υπηρεσίες Globitel

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Globitel προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των πελατών είτε αυτοί προέρχονται από τον Δημόσιο Τομέα, είτε αποτελούν επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Στους πελάτες της GLOBITEL προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικές, παραμετροποίησης, υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού και τεχνολογικών υποδομών hardware/system software/networking, καθώς και οργανωμένη εκπαίδευση του προσωπικού μέσω σεμιναρίων στη χρήση των παρεχόμενων εφαρμογών και λύσεων. Αναλυτικότερα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διεύθυνση ανάπτυξης εφαρμογών της Globitel αναλαμβάνει να προσαρμόσει και να παραμετροποιήσει κάθε εφαρμογή σε συνολική λύση με σκοπό πάντα να καλύψει απόλυτα τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες προσαρμογής και παραμετροποίησης εκτείνονται σε πολύ μεγάλο εύρος, από τη δημιουργία απλών αναφορών μέχρι την ανάπτυξη εξειδικευμένων και πολύπλοκων λειτουργιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SYSTEM INTEGRATION

Η Globitel διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα System Integration το οποίο σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει όλες τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η Εταιρεία. Στα πλαίσια αυτά οι μηχανικοί της Globitel σχεδιάζουν εγκαθιστούν και θέτουν σε λειτουργία ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, κεντρικά και απομακρυσμένα συστήματα servers, σύνθετα ολοκληρωμένα συστήματα και υποδομές υποστήριξης λειτουργίας. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης όλων των διεθνών οίκων παραγωγής τεχνολογίας hardware, system software και δικτυακών λύσεων. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Globitel οι μεγάλοι οργανισμοί πελάτες της και η εμπλοκή της σε απαιτητικά και σύνθετα έργα πληροφορικής, έχουν καταστήσει την Εταιρεία έναν από τους πλέον αξιόπιστους System Integrators για την ελληνική αγορά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καλύπτουν την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των εφαρμογών και των Ολοκληρωμένων λύσεων από τους πελάτες. Για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των λύσεων που διαθέτει στην αγορά, η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αξιόλογη υποδομή για την επέκταση και βελτίωση της οποίας επενδύει διαρκώς και συστηματικά. Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε τρία κλιμακούμενα επίπεδα.

  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Απομακρυσμένη ηλεκτρονική υποστήριξη (remote support)
  • Επί τόπου επέμβαση

Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα υποστήριξης, η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να δεσμευθεί σε συγκεκριμένους όρους απόκρισης, επέμβασης και αποκατάστασης. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στο SLA (Service Level Agreement) που συνοδεύει κάθε σύμβαση υποστήριξης. Για την τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών της, η Globitel διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα Help Desk. Για την επιτόπου επέμβαση εκτός από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης που περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο, η Globitel έχει αναπτύξει ένα δίκτυο τοπικών συνεργατών μέσω του οποίου είναι σε θέση να προσεγγίζει οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας (ακόμη και τις δύσβατες νησιωτικές περιοχές) και να φτάνει στο συγκεκριμένο σημείο σε όσο σύντομο χρόνο απαιτείται από το συγκεκριμένο SLA.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλύπτουν οργανωμένη εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών και των λύσεων που αναπτύσσονται και παρέχονται από την Εταιρεία. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής και τον βαθμό υπευθυνότητας που κάθε χρήστης ή κάθε ομάδα χρηστών έχει. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε στα γραφεία της Εταιρείας, είτε σε χώρο του πελάτη, είτε σε άλλους οργανωμένους χώρους.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ειδικοί σύμβουλοι της Globitel συνεργάζονται με κάθε πελάτη πριν από κάθε εγκατάσταση ώστε να διαπιστώσουν τις ανάγκες κάθε Οργανισμού και να διαμορφώσουν την πλέον κατάλληλη λύση. Σε στενή συνεργασία με την κάθε επιχείρηση επεξεργάζονται τα στοιχεία και προτείνουν τρόπους αποτελεσματικότερης λειτουργίας. Αντικειμενικός τους στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και της τεχνογνωσίας της Εταιρείας και η διάθεσή τους στο εκάστοτε έργο ή επένδυση σε πρόγραμμα επιδότησης και κατ’ επέκταση στον ενδιαφερόμενο Οργανισμό. Η Globitel έχει εκτελεσμένα και πιστοποιημένα έργα σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συνολικού ύψους 6 εκ. Ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κυριότερα προγράμματα που είτε είναι ανοιχτά ή συχνά δίνουν την ευκαιρία για επιδότηση τεχνολογικών επενδύσεων όπως:

  • Αναπτυξιακός Νόμος
  • Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
  • E-services
  • Interreg
  • Digi Lodge
  • Περιφερειακά Επενδυτικά Προγράμματα (ΠΕΠ)
  • Κοινωνία της Πληροφορίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Globitel έχει εμπλακεί και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικά και σύνθετα έργα πληροφορικής και εγκατάστασης ασύρματων δικτύων. Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση ενός σύνθετου έργου είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (Project Management). Η Εταιρεία διαθέτει ικανό αριθμό στελεχών με σημαντική εμπειρία σε Project Management ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εξωτερικούς επαγγελματίες Project Managers από την Ελλάδα ή το εξωτερικό όταν οι ανάγκες του έργου υπαγορεύουν μια τέτοια επιλογή.

     
© Copyright Globitel S.A.